Wesenbeurteilung – Test posouzení povahy a temperamentu

SV chová čistokrevné psy už více jak 125 let. Doposud neexistovaly žádné záznamy o nestrannosti, sociálním chování, citlivosti na hluk, motorice při pohybu, zájmu o hru a kořistnickém pudu, a také základními charakteristicky typickými vlastnostmi.

Povaha a temperament jsou jednou z charakteristik standardu německého ovčáka. Úkony a požadavky, které jsou důležité k posouzení povahy a temperamentu slouží především k prokázání, že psi jsou společensky přijatelní a nejsou veřejnosti žádnou hrozbou. Používá se jako doplňková zkouška pro požadavky k chovnosti psa, která se posuzuje na základě dědičných dispozic pod vlivem poskytnutých chovných, vývojových a chovatelských kvalit.

Testem chovatelských dispozic se prověří a klasifikuje každý německý ovčák, který má být zařazen do chovu. Vyškolení rozhodčí na posouzení povahy a temperamentu německých ovčáků objektivně zaznamenají posudky a psovod s prezentovaným psem obdrží své hodnocení jako přílohu k rodokmenu, podobně jako bonitační kartu.

IGP zkouška, nebo jiná zkouška z výkonu nemůže nahradit tento test!!!

 

Podmínky pro účast

Posouzení povahy a temperamentu se můžou zúčastnit pouze němečtí ovčáci, kteří jsou zaregistrováni na plemenné knize, nebo v registru uznaném SV, které je možné identifikovat číslem čipu. Zúčastněný pes nesmí být v době pořádané akce mladší 9-ti měsíců a starší 13-ti měsíců. Se zvláštním povolením od SV se mohou zúčastnit i starší psi. Pro účast na testu posouzení povahy a temperamentu majitel nebo psovod nemusí být členem SV.

Proč potřebujeme hodnocení povahy a temperamentu?

Naše společnost stále více kritizuje a vyvíjí silný tlak na chovatele a majitele psů s průkazy původu a kluby s nimi spojené. Stále více se diskutuje o zákazech chovu pro nebezpečné psy a bezohledné chovatele či cvičitele psů. Katastrofální příklady pokousání psem se objevují znova a znova. Strach, který je do značné míry spouštěčem a příčinou těchto diskusí a požadavků, je třeba brát vážně. Je třeba přijmout smysluplná opatření jako znamení, že si uvědomujeme situaci a chceme vytvářet řešení.

V dnešní době jsou vyžadováni psi se stabilní povahou a stabilními nervy bez agresivity. Psi musí být schopni adekvátně vyhovět neustále se měnícím nárokům v našem sociálním prostředí. Proto test posouzení povahy a temperamentu psa se zaměřuje na ovlivňující faktury. A to především proto, aby kynologické úsilí a práce všech zúčastněných směřovaly k pochopení příčiny nežádoucího chování a poruch chování, tzv. povahových vad a napomáhaly předcházet jejich vzniku, tak aby pes byl společensky přijatelný.

Výsledky genetické výbavy a vlivu prostředí:

Je důležité vzít v úvahu souhrn mezi vrozenými a získanými vlastnostmi chování a také mezi strachem a agresivitou. Dnes již není pochyb o tom, že povaha psa není pouze genetická. Je to spíše plynulým výsledkem různorodých interakcí mezi dědičnými základy a přírodními, sociálními a civilizačními podmínkami prostředí a také zázemím, ve kterém daný pes vyrůstá.

Z čeho se skládá hodnocení povahy?

Povahu lze ovlivnit. Psi mají takzvané vrozené regulační mechanismy, skládají se z vrozené schopnosti psa se učit. Pes je schopen díky různým získaným zkušenostem aktuálně dotvářet své chování na základě podmínek svého prostředí. Učení není něco, co pes může falšovat nebo zakrývat, ale spíše doplňuje to, co je vrozené a neúplné. Učení zvláště formativní (opisuje chování svého majitele) je to, co psa nejvíce charakterizuje. Povaha psa je výsledkem dynamického vývojového procesu mezi genetickým vybavením a jeho prostředím, ve kterém vyrůstá. Nepříznivé enviromentální chování psa nelze kompenzovat šlechtěním plemene. Je důležité, aby náš pes nebyl ochuzen o nic, co přirozeně potřebuje pro zdravý vývoj svého chování a povahy a zároveň se od něj nesmí očekávat nic, co je v rozporu s přírodou, tedy to, co by mohlo poškodit jeho vývoj. Zbavení zkušeností nebo přehnané nároky vedou spíše ke strachu a agresivitě. Společné soužití s lidmi se změnilo a našeho psa je třeba s těmito změněnými podmínkami seznamovat. Ochota štěněte se socializovat nebo se zapojit do prostředí zásadním způsobem závisí na jeho předchozích zkušenostech s odchovem u své matky, stejně tak jako doplnění nových zkušeností a naplnění jeho přirozených potřeb. Bez správných chovných a vývojových podmínek náš pes nemůže ukázat čeho je geneticky schopný, a proto my lidé neseme odpovědnost za to, čím by se mohl stát.

Během hodnocení povahy a temperamentu psa se posuzuje chování a flexibilita psa, který je vystaven různým podnětům, které mohou spustit nebo vyprovokovat určité chování. Na základě chování po celou dobu posuzování lze vyvozovat závěry o jeho povaze a temperamentu s cílem co nejobjektivněji prověřit vhodnost psa pro soužití s člověkem a jeho okolím.

Testovaný pes by měl být přirozený a samostatný, povely od psovoda by měly být omezeny na naprosté minimum. Z tohoto důvodu výkonnostní zkoušky (BH/IGP atd.), které primárně testují naučené a podmíněné chování, nemůžou nahradit hodnocení povahy a temperamentu psa. Hodnocení se provádí v následujících kategoriích.

Nestrannost

Pes by měl svému psovodovi umožnit, aby se ho mohl dotýkat na různých částech svého těla, a také umožnit, aby se ho dotýkal úplně cizí člověk, např. rozhodčí.

Společenské chování

Interakce s lidmi – jednotlivcem i skupinou

Citlivost na zvuk

Zde je pes vystaven různým akustickým podnětům, jako je drnčení, zvuk motorové pily a nejvyšší zátěží výstřelem z poplašné pistole.

Jistota pohybu

Citlivost na výšku (např. chovaní na stole) a také hodnocení na hladkých plochách (dlaždičky)

Hraní, kořistnický pud a chování ve stresu

Hodnotí se hraní s psovodem, ale také s cizí osobou, intenzita kořistnického pudu (vůle k nalezení své hračky), ochota ke hře při zvýšených nárocích (kolísavá deska). Hrát si může pouze ten pes, který se ve svém prostředí cítí dobře a umí si se situací poradit.

Základní chování

Pes je izolován od svého psovoda a následně se setká s cizí osobou.

Ukončení testu

Pes je posouzen přesným popisným posouzením příslušného chování. Rozhodující nejsou jen reakce psa, ale také to, jak a jakým způsobem se s danou situací zvládnul vypořádat. Díky testu povahy a temperamentu roste jeho bonita.

Rozhodčí může ukončit posuzování povahy a temperamentu psa z důvodu strachu, agrese a reakce na střelbu. Pokud je pes vyloučen, může test hodnotící jeho povahu a temperament opakovat pouze 1x.

 

Pomůcky

1. Chování při prohlídce a měření - čtečka čipů - měřicí míra - deska na měření - stůl pro položení podkladů pro rozhodčího

2. Sociální chování - motivační předmět (míček se šňůrou, pešek se šňůrou apod. - přinese psovod)

3. Reakce na zvuky - motorová pila (bez listu) - řetěz (cca 150 cm) - plech (cca.100X100 cm) - startovací pistole 6 mm

4. Jistota v pohybu - kývací stůl (průmyslová paleta s hladkým povrchem (120x100 cm) s kulatým 10 cm trámkem připevněným zespoda uprostřed - 6 stolů (pivní set-60 cm šířka) - náběhová rampa ke stolům (připevněný stůl z pivního setu potažený neklouzavým materiálem)

5. Hra a kořistnický pud - psovi známá hračka (balonek se šňůrou, pešek apod.) - bednička na ovoce z děrovaného plastu - místnost s hladkou podlahou (dlaždice cca 30 m2) - kovová mísa

6. Test přirozeného chování - místo na uvázání psa (nemusí být nutně na cvičišti)

Průběh zkoušky

Chování při prohlídce a měření

1.Kontrola čipu – psovod se psem na vodítku se nahlásí ke kontrole čipu. Rozhodčí čtečkou zkontroluje čip. (zaznamenává se a popisuje se chování psa v průběhu identifikace)

2.Kontrola zubů – psovod ukáže rozhodčímu nebo pověřené osobě zuby psa. Je také možnost, aby kontrolu zubů provedl sám rozhodčí nebo jím pověřená osoba. Stav zubů (plnochrupost, skus, případně chybějící zuby) se zaznamenávají do hodnocení.

3. Měření – psovod přivede psa na měřicí desku – pes musí stát na desce volně a přirozeně, může být přidržován psovodem. Rozhodčí nebo jím pověřená osoba provede měření výšky psa a hloubky hrudníku psa, hodnoty jsou evidovány rozhodčím. U psů následuje kontrola varlat.

Sociální chování

4. Vztah pes/psovod – Psovod jde se psem na vodítku k asistentovi, který stojí ve vzdálenosti cca. 15 m. Na pokyn odpoutá psa z vodítka a přirozeně se pohybuje se psem, povely na přivolání jsou povoleny. (hodnotí se vazba psa na psovoda)

5. Chování psa ve skupině osob – v návaznosti na cvik 4. si psovod přivolá psa a upoutá ho na vodítko. Psovod předá psa na vodítku pomocníkovi a vzdálí se za skupinu minimálně 8 osob. Na pokyn psovod zavolá psa, pomocník ho odpoutá z vodítka a pustí ho na volno. Pes by měl radostně a přímou cestou přijít k psovodovi, který se potom se psem ještě na volno pohybuje ve skupině osob. (hodnotí se a popisuje chování ve skupině osob)

6. Setkání s cizím psem – Psovod se pohybuje se psem na vodítku vedeným na levé straně, prochází 2x ve vzdálenosti cca.3 metrů kolem cizího psa. (hodnotí se a popisuje chování při setkání s cizím psem)

Reakce na zvuky

7. Zdroj zvuku „motorová pila“ – psovod se psem se odebere na určenou pozici a zůstane tam stát se psem uvázaným na vodítku. Asistent prochází okolo psa s nastartovanou motorovou pilou mění přitom otáčky pily.

8. Zdroj zvuku „řetěz“ - psovod se psem se odebere na určenou pozici a zůstane tam stát se psem uvázaným na prověšeném vodítku. Pes by se měl dívat ve směru k rozhodčímu. Asistent umístí řetěz tak, aby na pokyn spadl na plechovou desku. Jakmile řetěz spadne na plech, psovod jde se psem přímo ke zdroji zvuku. Verbální pomoc od psovoda při přibližování ke zdroji zvuku je povolena.

9. lhostejnost ke střelbě – psovod se psem se odebere na určenou pozici a zůstane tam stát se psem uvázaným na prověšeném vodítku. Asistent 2x v odstupu 5 vteřin vystřelí ze startovací pistole ráže 6 mm.

Jistota pohybu

10. Houpací stůl – psovod jde se psem na vodítku na připravený houpací stůl, který je vyroben z průmyslové palety s hladkým povrchem. Pes má na prověšeném vodítku volně stát na paletě. Asistent nohou pohybuje paletou. (popisuje a hodnotí se motorika psa)

11. Hra na houpacím stole – v návaznosti na cvik 10 je psovi psovodem nabídnut motivační předmět (hračka). Motivační předmět předá psovodovi na začátku cviku asistent. Asistent pohybuje paletou jako u cviku 10. (hodnotí se a popisuje jak intenzivně a s jakou motorikou se pes zajímá o motivační předmět při zátěži)

12. Chování při výstupu/pohybu ve výšce – psovod se psem se odebere k náběhové rampě. Psovod vede psa na prověšeném vodítku přes rampu na připravené stoly. Na konci se otočí a jde zpět přes minimálně tři stoly. (hodnotí se chování psa a motorika ve výšce, reakce na mezeru mezi stoly)

Hra a kořistnický pud

13. Hra se psovodem – Psovod se se psem na vodítku odebere na určenou pozici k asistentovi. Asistent mu předá motivační předmět. Pes je na vodítku a psovod si s ním hraje. (hodnotí se a popisuje intenzita hry s psovodem)

14. Hra s asistentem – v návaznosti na cvik 13 hodí psovod motivační předmět asistentovi. Asistent motivuje psa ke hře, může motivační předmět také přiměřeně blokovat. Asistent umožní psovi zákus do předmětu a po krátké hře mu ho přenechá. (hodnotí se a popisuje intenzita hra s asistentem)

15. Vůle vyhledat předmět – uvázaný pes je na určeném místě předán pomocníkovi. Psovod se s motivačním předmětem přemístí k připravené plastové bedně, která je fixována k zemi, a položí motivační předmět pod bednu (celý – i šňůrku). Psovod se vrátí k asistentovi a převezme psa. Psovod uvolní psa z vodítka. Pomocné povely nejsou přípustné. (hodnotí se a popisuje intenzita námahy, kterou vyvíjí pes při získávání předmětu)

16. Jistota pohybu na hladké podlaze – psovod se psem na vodítku jde do připravené místnosti(klubovny) zde je nutná hladká podlaha z dlaždic. Psovod se psem na volno se na pokyn rozhodčího pohybuje místností. V této fázi je vytvořen hluk pomocí plechové mísy spadlé na zem. (hodnotí se a popisuje jistota pohybu a případná lekavá reakce na hluk způsobený mísou)

17. Hra a kořistnický pud na hladké podlaze. Psovod si na pokyn rozhodčího krátce pohraje se psem a motivační předmět odhodí do zataraseného rohu místnosti. Na pokyn uvolňuje psa z vodítka. Když pes předmět najde, psovod mu ho odebere a předá asistentovi. Psovod drží psa a asistent si se psem krátce pohraje s motivačním předmětem a pak předmět ukryje na zakryté, ne volně přístupné místo v místnosti. Jakmile se asistent vrátí k psovodovi, psovod uvolní psa (hodnotí se intenzita hry a hledání předmětu)

Test přirozeného chování

18. chování při ponechání o samotě – po cviku 17 jde psovod se psem na určené místo (ne na cvičišti), připoutá psa na cca.1,50m dlouhé vodítko a opustí prostor. Psovod musí být mimo dohled psa. Po minimálně 5 minutách, kdy je pes o samotě jde rozhodčí (nebo asistent) neutrálně k uvázanému psovi, mine ho a odchází do výchozí pozice. Psovod odpoutá psa a uváže ho na vodítko

 

Wesensbeurteilung v zahraničí

Informace pro organizátory, rozhodčí a účastníky

Pro úspěšné a efektivní posouzení povahy psa je zde sestaven informační list: Celý revizní proces provádí kancelář plemenné knihy SV. Klub WUSV nebo vedoucí akce proto musí pouze zaslat všechny potřebné informace a dokumenty do kanceláře plemenné knihy SV.

Níže naleznete všechny potřebné informace, které použijte k úspěšnému konání akce.

Účastnický řád

- Posouzení povahy se můžou účastnit psi od 9 do 13 měsíců - Minimální počet účastníků jsou čtyři psi se čtyřmi různými psovody

- Maximální počet na jeden den je 12 psů na jednoho rozhodčího o Platí stejná pravidla jako při zkouškách IGP, tedy 12 psů v sobotu, nebo v neděli, 6 psů v pátek (počítá se ½ dne). Jeden psovod může předvést maximálně 2 psy (pokud je více účastníků než 4 psi/4 psovodi)

- Starší psi 13 měsíců, kteří se chtějí zúčastnit posouzení povahy, potřebují zvláštní povolení od centrály SV, které je zpoplatněno. Poplatek je 100€ a bude fakturován asociací WUSV po skončení akce o Např. narození psa 1.01. 2018 = posouzení psa od 01.10.2018 do 01.02.2019

- Mladší psy nesmějí nastoupit!!

Registrační dokumenty

- Sdružení WUSV registruje zúčastněné psy nejméně 10 dní před pořádanou akcí na e-mailovou adresu SV a to wesensbeurteilung@schaeferhunde.de

- Pro každého psa je nutný vyplněný registrační formulář a kopie průkazu původu psa

- Registrační formulář naleznete na domovské stránce SV www.schaeferhunde.de/service/formulare-info-broschuerenverzeichnisse/wesensbeurteilung

- Poplatek za zpracování je 40€ za psa a bude účtován asociaci WUSV.

- Na akci je nutné předložit originální průkaz původu psa

Zveřejnění účastníků

- Účastníky zveřejňuje kancelář plemenné knihy SV v databázi SV-DoxS

Export dat reportů

- Sdružení WUSV nebo organizátor akce a rozhodčí obdrží z plemenné knihy SV export dat přihlášených psů a odkaz na stažení programu na hodnocení povah psů, díky kterému lze následně celou akci realizovat. Budete dále také informováni, které body je ještě třeba vyjasnit

- Je možné, že psi, kteří jsou zaregistrováni pouze v zahraničí a nikoli u SV, nebudou mít všechny potřebné informace uvedeny, proto se vše musí následně doplnit

Příprava akce

- V externím programu ,,SV Charakter Assessment‘‘ si můžete připravit všechny potřebné dokumenty jako např. seznam účastníků, listy pro rozhodčího atd.

- Pro akci lze použít pouze listy, které naleznete v programu (jsou stále aktualizovány)

- Jiné dokumenty, či listy nebudou akceptovány

Realizace akce

- Věnujte prosím pozornost zkušebnímu řádu pro posouzení povah v aktuálním platném znění

Dokumenty pro účastníky a zápis do rodokmenu

- Po úspěšném absolvování hodnocení povahy, obdrží každý účastník hodnotící formulář a razítko o splnění testu do průkazu původu

- Pokud účastník nemá průkaz původu u sebe, z důvodu zápisu HD,ED nebo DNA na plemenné knize SV , následný zápis může provést pouze plemenná kniha SV

Předání výsledků do kanceláře plemenné knihy SV rozhodčím

- Po posouzení povah psů a vyplnění všech potřebných informací v externím programu SV je nutné exportovat datový soubor a ten následně do 7 dnů zaslat na e-mail plemenné knihy wesensbeurteilung@schaeferhunde.de

Vyúčtování akce

- Sdružení WUSV obdrží fakturu za zpracování (40€ / pes) a fakturu za vydaná zvláštní povolení (100€/pes)

Zveřejnění výsledků

- Po obdržení plateb výsledky zveřejňuje plemenná kniha SV v databázi SV-DoxS

Děkujeme vám za vaši angažovanost a přejeme mnoho úspěchů při hodnocení povah vašich psů.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy, jsme vám kdykoli k dispozici na e-mailu wesensbeurteilung@schaeferhunde.de