Nejbližší výstavy

23.6.2024 OV Litoměřice
30.6.2024 OV Zvoleněves
5.7.2024 OV Nový Bor
6.7.2024 OV Velká Bíteš

Aktuální informace

12.6.2024 Přehled krytí květen 2024
16.5.2024 Výzva pro KPV
13.5.2024 Přehled krytí duben 2024
4.5.2024 Podpora juniorů a mládeže

Stanovy krajských poboček

Krajské pobočky musí přijmout stanovy podle navrženého vzoru z ústředí. Právní subjektivita krajských poboček není přípustná.

Volba vlastního, pro záležitosti krajské pobočky příslušného předsednictva přísluší krajské pobočce. Složení předsednictva je nutné ihned po provedené volbě ohlásit ústředí, stejně jako výsledek jakékoli doplňkové volby.

1. Název a okruh působnosti.

Pobočka nese název: Krajská pobočka .................

Pobočka zahrnuje nejen k ní příslušející místní pobočky, ale také členy KNO, kteří nepříslušejí k místním pobočkám.

2. Úkoly.

Krajská pobočka (KP) sleduje v rámci činnosti hlavní organizace výlučně a bezprostředně všeobecně prospěšné cíle. Je politicky a světonázorově neutrální. Je činná nezištně a nesleduje v první řadě vlastní hospodářské cíle. Prostředky KP mohou být použity jen pro účely podle stanov. Členové jako takoví nedostávají od KP žádné podpory z jejich prostředků. Žádná osoba nesmí být zvýhodňována výdaji, které jsou účelu organizace cizí, nebo výdaji nepřiměřeně vysokými (odměnami). Obecně prospěšné cíle a úkoly KP vyplývají z následujících ustanovení.

Pobočka musí v rámci cílů KNO podporovat práci hlavní organizace, jejich chovatelů a jejich přátel. K tomu patří - podpora chovatelství k výkonnosti a vzdělávání přednáškami, poučování a poradenstvi, podpora menších akci poboček při pravidelném střídání místa, dozor nad čistotou chovu v každém směru, dozor nad výcvikem, vyrovnáváni kompetenčních rozporů jednotlivých poboček, např. při zakládání nových sdružení v území působnosti již existujících místních poboček, poradní funkce pro vedení místních poboček a potvrzování voleb místních poboček.

K úkolům patří dále kazdoroční provádění krajské výstavy. Krajské pobočky mohou vybírat malé účelové částky k podpoře chovu a pro organizační potřeby, jak si je členové sdružení v KP na výročním shromáždění většinovým rozhodnutím sami uložili. Toto rozhodnutí vyžaduje souhlas ústředí.

KP jsou povinni dbát o to, aby všeobecně prospěšné snahy klubu byly v místních skupinách podporovány a aby byla členům dána příležitost k provozování sportu.

3. Vstup a výstup místních poboček.

Vstup se řídí podle ustanovení ústředí. Vystoupení místní pobočky z některé KP a její přestup do jiné může nastat jen se souhlasem obou poboček a jen když může místní pobočka vstoupit do jiné KP, která je pro plnění jejích úkolů zeměpisně příznivěji položena. Rozpouštění nebo zaniknutí místních poboček vede k jejímu vystoupení z KP automaticky. Předtím ale musí splnit závazky, které má ke KP.

4. Krytí výloh a jmění pobočky.

Vystupující místní pobočky nemají nárok na majetek pobočky. Při rozpouštění pobočky se její majetek rozdělí stejnoměrně na její místní pobočky, nejsou-li žádné, pak případně ústředí, které ho použije ve smyslu svých všeobecně prospěšných cílů.

5. Předsednictvo, vedení, shromáždění členů.

Předsednictvo KP tvoří:

  1. předseda
  2. místopředseda
  3. vedoucí chovu
  4. vedoucí výcviku
  5. vedoucí sportu a mládeže
  6. zapisovatel a archivář
  7. pokladník
  8. v případě potřeby mohou být s plným hlasem ve vedení zvoleni také dva přísedící.

 

Čestný předseda může být do předsednictva zvolen s poradním hlasem.

Předsedové KP musí být nejméně pět let členy KNO.

Předsednictvo KP odpovídá ústředí. Krajskou pobočku zastupuje předseda a při zaneprázdneění jeho místopředseda. Není-li zvolen místopředseda, pak v případě zaneprázdnění předsedy ho zastupuje vedoucí chovu.

Kompetence jednotlivých členů vedení vyplývá z jejich funkčního označení. V rámci tohoto podle působnosti jsou oprávnění zastupovat krajskou pobočku. K závazku přesahujícímu výši majetku pobočky nemá zmocnění ani předsednictvo ani jednotlivý jeho člen. Do smluv, které mají býti uzavřeny, musí být vložena podmínka, že zde ručí jen pobočka a jen svým majetkem.

Vedoucí chovu a výcviku mají býti v bezprostředním spojení s výbory pro chov a výcvik ústředí a musí jejich pokyny předávat vedoucím chovu a výcviku. KP musí každoročně svolávat všechny vedoucí chovu a výcviku svého území ke shromáždění.

Krajskému poradci chovu připadá především úkol dohlížet na chov podle vydaných směrnic, tedy podle chovatelského řádu a bonitačního řádu a podle směrnic pro chov.

Poradci výcviku připadá především úloha dohlížet na plnění všech ustanovení a pokynů týkajících se výcviku, jako zkušebního řádu, výcviku pomocníků a pokynů výcvikové komise.

6. Volba předsednictva

Členové předsednictva se volí podle stanov na dobu čtyř let.

A sice buď na posledním shromáždění delegátů v roce, nebo na výzvu vedení KP písemnou cestou.

Volba členů vedení KP vyžaduje potvrzení ústředím. Kdyby se proti některému členu vedení vyskytlo konstruktivní votum nedůvěry, pak za ním musí stát nejméně třetina členů KP.

7. Zasedání předsednictva a členů.

Obojí svolává písemně s udáním programu KP nejméně dva týdny předem. Zasedání předsednictva mají předcházet každému zasedání delegátů. Zasedání delegátů se mají svolávat podle potřeby, pokud možno při větších akcích na území KP.

8. Návrhy, hlasování.

Právo podávat návrhy a hlasovat má kromě členů předsednictva každý člen. Návrhy pro příští členskou schůzi mají být podány písemně a natolik včas, aby mohly být uveřejněny v programu.

Při hlasování rozhoduje jednoduchá většina odevzdaných hlasů. K volbě do předsednictva je potřebná rovněž prostá většina hlasů. Nedosáhne-li žádný z kandidátů v prvním kole požadovanou většinu, provede se v druhém kole volba mezi dvěma kandidáty , kteří dosáhli nejvíce hlasů. Členové předsednictva jsou z hlasování vyloučeni, pokud se jedná o jejich vlastní volbu nebo zproštění funkce.

9. Všeobecná ustanovení.

Ve všech ostatních bodech je nutné smysluplně použít stanov ústředí. Registrace KP jako podorgánu hlavní organizace je nepřípustná.

10. Změny stanov.

Změny těchto stanov mohou být provedeny jen se souhlasem předsednictva ústředí.

11. Rozpuštění krajské pobočky.

V případě rozpuštění KP připadá její jmění ústředí.