POKYNY PRO POŘADATELE BONITACÍ  NO  V ROCE 2018

Podmínky účasti :

(za splnění podmínek  zodpovídá spolu s pořadatelem  KPCH)

 • platné členství majitele psa nebo feny ( dále psa)  v  ČKNO,
 • minimální stáří bonitovaného psa  18 měsíců v den provádění bonitace,
 • posouzení  psa minimálě ve třídě  mladých  na výstavě pořádané  ČKNO,německé , rakouské a slovenské  uznávaným rozhodčím ČKNO,SV a SUCHNO, pes musí být ohodnocen minimálně známkou “DOBRÁ” ,  ( posudek  z Mezinárodních a Národních výstav je pro chov, tedy i bonitaci neplatný),
 •  splnění  zkoušky z výkonu 1. stupně ( ZVV1, IPO1, SchH1, SVV1) bonitovaným psem v ČR, posouzené rozhodčím ČKS, MSKS, SV a ZŠK . Mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN, Rakouska a Slovenska, posouzené příslušným rozhodčím.
 •  RTG DKK- ČR a SK max.  II. stupně, SRN a Rakousko výsledek „A“( normal, fast normal a noch zugelassen  )výsledek musí být vyznačen a potvrzen výhradně příslušnou plemennou knihou v průkazu původu bonitovaného psa.
 • RTG DLK-  ČR a SK  max. II. Stupně, SRN a Rakousko výsledek ,,A“( normal, fest normal a noch zgelassen ) výsledek musí být vyznačen příslušnou plemennou knihou v průkazu původu bonitovaného psa. PLATÍ  PRO JEDINCE NAROZENÉ OD  1. 7. 2012 !
 •  potvrzení o uložení nebo vyhodnocení  vzorku  za účelem určení DNA v průkazu původu   bonitovaneho psa, (  platí záznamy Genservice s.r.o., nebo SV ),
 •  registrace bonitovaného psa  v majetku člena  ČKNO  Plemennou knihou ČKS.

K bonitaci nejsou připuštěni psi , kteří nesplňují nějakou z výše uvedených podmínek, dále ti, kteří nejsou uvedeni v katalogu .

Bonitací se mohou zúčastnit  NO mající krátkou nebo dlouhou srst s podsadou.  Délka srsti není určující pro zadaní třídy chovnosti. Dlouhá srst je v bonitačním kodu značena písmenem Z.

Na bonitaci jsou  psi předváděni :

a)   za účelem  zařazení do  výběrového chovu ( první bonitace ),

       b)   za účelem zlepšení třídy chovnosti, nebo povahy ( následující rok po vykonání první bonitace),

       c) za účelem potvrzení doživotního zařazení plemenika do výběrového chovu ( v druhém roce platnosti bonitace).

V případě nezařazení psa do výběrového chovu, může tento bonitaci opakovat v následujícím kalendářním roce.

Jestliže plemenik není na druhou doživotní bonitaci předveden v předepsané době( druhý rok platnosti bonitace), může bonitaci  znovu opakovat v dalších letech. V tomto případě je platnost této bonitace pouze na nastávající  2 kalendářní roky( tato bonitace je posuzována jako první).

Bonitační rozhodčí kompletně vyplňují  novou bonitační kartu   v případech uvedených pod písmeny a),b),

Pořádající  organizace  vydává za účelem provádění bonitace propozice  se stanovenou  uzávěrkou přihlášek tak,  aby  byla v den konáni akce schopna  rozhodčímu předložit  :

 • kompletní katalog účastníků bonitace,
 • předepsanou soupisku v trojím vyhotovení,
 • předepsané bonitační karty.

Potřebné dokumenty k provádění bonitace  získá  pořádající  ZKO  od příslušného KPCH  , tyto si v případě potřeby namnoží . KPCH je členem bonitační komise ve svém kraji, / v opodstatněných případech jej může nahradit OPCH /.

Dle možnosti je prováděn s účastníky bonitace trénink, ne však  v den konání bonitace.

Figuranta na bonitaci deleguje příslušná KP ČKNO.

Pořádající organizace  provádí  finanční  úhradu  rozhodčímu a figurantovi dle dále uvedených náležitostí.

 Pořadatel  dodává do týdne po provedení akce na Plemennou knihu ČKS následující dokumenty:

 • soupisku účastníků bonitace v 1 výtisku ( pozor – nevyplňuje pořadové číslo bonitovaného psa ),
 • jeden katalog s doplněnými výsledky  jednotlivých psů,
 • vyplněné bonitační karty,
 • průkazy původu a výkonnostní knížky  bonitovaných psů,
 • u doživotně bonitovaných psů rovněž potvrzení o jejich zařazení do výběrového chovu.
 •                 Zprávu  do klubového zpravodaje nebo na stránky www.ceskylub-no.cz dodává pořadatel  do týdne ode dne konáni akce.

PŘÍLOHY:

 • Adresy delegovaných rozhodčích,
 • Náležitosti funkcionářů na bonitacích a výstavách.

Bonitační rozhodčí :

Ing. Karel Strouhal , 671 76 Olbramovice  170.

Ing. Jiří Novotný, Vinohradská 2976, 276 01 Mělník,

Šiška Jiří, Ochotská 389, 19016 Praha 9,

MVDr. Otakar Meloun, Nad hliništěm 271, 583 01 Chotěboř,

Kučera Jiří, Hostovice 58, 530 02 Pardubice,

MVDr. Krejčiřík Pavel, Hřbitovní 15, 753 01 Hranice,

Zavadilík Jiří, Blazice 9, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,

Vítězslav Fiala - Opavská 454 , 74741 Hradec n/Moravicí

 

Náležitosti funkcionářů na bonitacích a výstavách:

1. Cestovné na všech akcích v případě použití vlastního vozidla paušální nohrada á 6 - Kč / Km, jinak dle použitého dopravního prostředku

2. za výkon funkce na bonitacích :

Bonitační rozhodčí 1000 Kč,

Poradce chovu 600 Kč,

Figurant700 Kč.

3. stravné dle vyhlášky, pokud není poskytnuto pořadatelem in natura

4. Rozhodčí exteriéru na výstavách 1000 Kč za den bez ohledu na počet jedinců, rozhodčí na KVV 1.000 na den

 

Schváleno předsednictvem KNO ve Vílanci dne  13. 2 .2014 s platností od 1.3.2014

Pořadatelská organizace odvádí sraženou 15 % daň příslušnému finančnímu úřadu do 1 měsice od data konání akce.  

Aktualizováno dle VČK ze dne 6.2.2016

V Olbramovicích 27.2.2017

                                                            UPCH  Ing Karel Strouhal