Nejbližší výstavy

23.6.2024 OV Litoměřice
30.6.2024 OV Zvoleněves
5.7.2024 OV Nový Bor
6.7.2024 OV Velká Bíteš

Aktuální informace

12.6.2024 Přehled krytí květen 2024
16.5.2024 Výzva pro KPV
13.5.2024 Přehled krytí duben 2024
4.5.2024 Podpora juniorů a mládeže

 

POKYNY PRO POŘADATELE BONITACÍ NO V ROCE 2022

 

Podmínky účasti:

(za splnění podmínek zodpovídá spolu s pořadatelem KPCH)

 • platné členství majitele psa nebo feny (dále psa) v ČKNO
 • minimální stáří bonitovaného psa 18 měsíců v den provádění bonitace
 • posouzení psa minimálně ve třídě mladých na výstavě pořádané ČKNO,německé, rakouské a slovenské uznávaným rozhodčím ČKNO, SV a SUCHNO, pes musí být ohodnocen minimálně známkou “DOBRÁ”,  (posudek z Mezinárodních a Národních výstav je pro chov, tedy i bonitaci neplatný)
 • splnění zkoušky z výkonu 1. stupně (ZVV1, IPO1, SchH1, SVV1) bonitovaným psem v ČR, posouzené rozhodčím ČKS, MSKS, SV a ZŠK. Mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN, Rakouska a Slovenska, posouzené příslušným rozhodčím
 • RTG DKK – ČR a SK max.  II. stupně, SRN a Rakousko výsledek „A“ (normal, fast normal a noch zugelassen) výsledek musí být vyznačen a potvrzen výhradně příslušnou plemennou knihou v průkazu původu bonitovaného psa
 • RTG DLK – ČR a SK max. II. Stupně, SRN a Rakousko výsledek „A“ (normal, fast normal a noch zgelassen) výsledek musí být vyznačen příslušnou plemennou knihou v průkazu původu bonitovaného psa. Platí pro jedince narozené od 1. 7. 2012.
 • potvrzení o uložení nebo vyhodnocení vzorku za účelem určení DNA v průkazu původu bonitovaného psa, (do 1. 7. 2020 platí záznamy u Genservice s.r.o. nebo SV, od 1. 7. 2020 pouze u SV)

Pzn.: od 1. 7. 2020 je pro nově zařazené jedince do výběrového a kontrolovaného chovu povinné vyhodnocení DNA v Německu. České DNA, které bylo vyhodnoceno do 1. 7. 2020 je platné pro všechny již chovné jedince.

 • registrace bonitovaného psa v majetku člena ČKNO Plemennou knihou ČKS

K bonitaci nejsou připuštěni psi, kteří nesplňují nějakou z výše uvedených podmínek, dále ti, kteří nejsou uvedeni v katalogu.

Bonitací se mohou zúčastnit NO mající krátkou nebo dlouhou srst s podsadou.  Délka srsti není určující pro zadaní třídy chovnosti. Dlouhá srst je v bonitačním kódu značena písmenem Z.

Na bonitaci jsou psi předváděni:

 1. za účelem zařazení do výběrového chovu (první bonitace),
 2. za účelem zlepšení třídy chovnosti, nebo povahy (následující rok po vykonání první bonitace),
 3. za účelem potvrzení doživotního zařazení jedince do výběrového chovu (v druhém roce platnosti bonitace).

V případě nezařazení psa do výběrového chovu, může tento bonitaci opakovat v následujícím kalendářním roce.

Jestliže jedinec není na druhou doživotní bonitaci předveden v předepsané době (druhý rok platnosti bonitace), může bonitaci znovu opakovat v dalších letech. V tomto případě je platnost této bonitace pouze na nastávající 2 kalendářní roky (tato bonitace je posuzována jako první).

Bonitační rozhodčí kompletně vyplňují novou bonitační kartu   v případech uvedených pod písmeny a), b),

Pořádající organizace vydává za účelem provádění bonitace propozice se stanovenou uzávěrkou přihlášek tak, aby byla v den konáni akce schopna rozhodčímu předložit:

 • kompletní katalog účastníků bonitace,
 • předepsanou soupisku v trojím vyhotovení,
 • předepsané bonitační karty.

Potřebné dokumenty k provádění bonitace získá pořádající ZKO od příslušného KPCH, tyto si v případě potřeby namnoží. KPCH je členem bonitační komise ve svém kraji, / v opodstatněných případech jej může nahradit OPCH /.

Dle možnosti je prováděn s účastníky bonitace trénink, ne však v den konání bonitace.

Figuranta na bonitaci deleguje příslušná KP ČKNO.

Na bonitaci je povinnost předvést zkušebního psa.

Pořádající organizace provádí finanční úhradu rozhodčímu, poradci chovu a figurantovi dle dále uvedených náležitostí.

 Pořadatel dodává do týdne po provedení akce na Plemennou knihu ČKS následující dokumenty:

 • soupisku účastníků bonitace v 1 výtisku (pozor – nevyplňuje pořadové číslo bonitovaného psa),
 • jeden katalog s doplněnými výsledky jednotlivých psů,
 • vyplněné bonitační karty,
 • průkazy původu a výkonnostní knížky bonitovaných psů,
 • u doživotně bonitovaných psů rovněž potvrzení o jejich zařazení do výběrového chovu.
 • zprávu do klubového zpravodaje nebo na stránky www.ceskylub-no.cz dodává pořadatel do týdne ode dne konáni akce

 

PŘÍLOHY:

 • Adresy delegovaných rozhodčích,
 • Náležitosti funkcionářů na bonitacích a výstavách.

Bonitační rozhodčí:

Ing. Karel Strouhal, 671 76 Olbramovice 170

MVDr. Otakar Meloun, Nad hliništěm 271, 583 01 Chotěboř

Kučera Jiří, Hostovice 58, 530 02 Pardubice

Zavadilík Jiří, Blazice 9, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Vítězslav Fiala, Opavská 454, 74741 Hradec nad Moravicí

František Matouš, V Polích 522/13, 360 17 Karlovy Vary

 

Náležitosti funkcionářů na bonitacích a výstavách:

1. cestovné na všech akcích v případě použití vlastního vozidla paušální náhrada 8 Kč/Km, jinak dle použitého dopravního prostředku

2. za výkon funkce na bonitacích:

bonitační rozhodčí 1200 Kč

poradce chovu 700 Kč

figurant 800 Kč

3. stravné dle vyhlášky, pokud není poskytnuto pořadatelem in natura

4. Rozhodčí exteriéru na výstavách 1200 Kč/den bez ohledu na počet jedinců, rozhodčí na KVV 1500 Kč/den. Figurant na KVV 1000 Kč/den.

Pořadatelská organizace odvádí sraženou 15% daň příslušnému finančnímu úřadu do 1 měsíce od data konání akce.  

V Hradci nad Moravicí 19.03.2022                                                         ÚPCH Vítězslav Fiala