Nejbližší výstavy

23.6.2024 OV Litoměřice
30.6.2024 OV Zvoleněves
5.7.2024 OV Nový Bor
6.7.2024 OV Velká Bíteš

Aktuální informace

12.6.2024 Přehled krytí květen 2024
16.5.2024 Výzva pro KPV
13.5.2024 Přehled krytí duben 2024
4.5.2024 Podpora juniorů a mládeže

Bonitační řád

1. Všeobecně

Bonitační řád Českého klubu německých ovčáků slouží k podpoře plánovitého chovu plemene a řídí jeho bonitace. Je součástí Stanov a je závazný pro všechny členy klubu.

Účelem bonitačního řádu je uskutečňovat mezi bonitovanými zvířaty výběr, který bude odpovídat tomu, jak se jednotlivá zvířata svojí povahou, výkony a anatomickou stavbou jeví jako vhodná k udržení a dalšímu rozvoji plemene.

2. Bonitace

2.1. Chovatelská komise

Vydává roční plán bonitací (určuje termín a místa bonitací na základě návrhů krajských poboček, navrhuje bonitační rozhodčí, kteří budou bonitace posuzovat, atd).

2.2. Delegování rozhodčích

K bonitacím jsou klubem delegováni rozhodčí, kteří ale nemají žádný právní nárok na každoroční působení na bonitacích. Krajští poradci chovu musí být přítomni jako pomocníci k zajištění průběhu akce, měření apod.

2.3. Pořadatelé bonitací

Bonitace pořádají místní pobočky nebo kynologické kluby z pověření PKNO na základě plánů krajských poboček.

2.4. Otázky právní


2.4.1. Majitel psa

který má být převeden na bonitaci, musí být členem KNO. Výsledek bonitace nepozbývá platnosti vystoupením majitele psa z této organizace.

2.4.2. Příslušnost

Je na vůli majitele, na které bonitaci v České republice bude pes předveden. Má-li pes více majitelů, platí pro tyto účely za hlavního ten, který má ve vztahu k plemenné knize (a klubu) podpisové právo.

2.4.3. Pes

jehož majitel byl z KNO vyloučen nebo má pozastavenou činnost (a nemá právo zapisovat odchovy plem. knize) nemůže být na bonitaci předveden, a to ani další osobou.

2.4.4. Rozhodnutí rozhodčího

delegovaného na bonitaci je konečné. Odvolání se nepovoluje.

2.4.5. Na výsledek bonitace,

ani na její splnění nemají účastníci ani další osoby jakýkoliv vliv. Jakýkoliv nárok na náhradu škody, která v případě výsledků bonitace vznikne majiteli psa nebo dalším osobám, je nepřípustný.

2.4.6. Ručení a odpovědnost

Majitel psa ručí za škody způsobené jeho psem.

3. Podmínky účasti na bonitaci

3.1. Pro psy:

 • bonitováni mohou být pouze němečtí ovčáci, kteří jsou zapsáni v plem. knize klubu. V den bonitace musí dosáhnout stáří nejméně 18 měsíců.
 • doklad o nejméně jedné předepsané všestranné zkoušce zapsaný ve výkonnostní knížce (min. 1. stupně)
 • výsledek RTG kyčelních a loketních kloubů zapsaný v průkazu původu - max. II. st.
 • potvrzení o výstavním ocenění ze třídy mladých, dospívajících nebo dospělých získané na výstavě oblastní, krajské nebo klubové, neplatí ocenění z mezinárodních a národních výstav.
 • potvrzení DNA (u nově zařazených jedinců od 1.7.2020 platí pouze německé DNA)

Další podmínky:

 • předvedeni nesmí být psi nemocní a feny ve druhé polovině březosti. Je nutné, aby byli identifikovatelní podle tetovacího čísla
 • na přechodnou dobu se nepožaduje potvrzení o splnění vytrvalostní zkoušky

4. Povinnosti pořadatele

4.1. Pořadatel

Musí mít k dispozici dostatečně velký prostor a odpovídající místnost, stejně tak jako hygienické zařízení. K zajištění hladkého průběhu akce musí být k dispozici dostatečný počet pomocníků a písařka.

K dispozici musí dále být:

 • dostatečně velký posuzovací kruh
 • měřidlo
 • váha
 • pásková míra
 • dvě poplašné pistole s dostatečným počtem nábojů (6 mm)
 • čísla pro psovody

4.2. Povinnosti vedoucího bonitace

 • včasné rozeslání přihlášek
 • kontrola úplnosti a správnosti dokladů
 • informace pro rozhodčí na bonitaci o došlých přihláškách
 • příprava katalogu účastníků
 • předání zkontrolovaných dokladů o jednotlivých psech před začátkem bonitace rozhodčímu
 • ověření členství v Českém klubu něm. ovčáků – legitimací

5. Přihlášky na bonitaci

Je třeba se přihlásit před termínem konání bonitace u vedoucího akce, který je uveden v plánu bonitací. Nejpozději v den konání bonitace je třeba předložit tyto doklady:

 • originál průkazu původu
 • sešit s hodnoceními (výkonnostní průkaz) a oceněními (pokud byl vydán)
 • doklady o splnění podmínek uvedených v bodu 3.
 • při předvedení na doživotí potvrzení o zařazení do výběrového chovu.

Maximální počet psů, kteří mohou být bonitováni v jednom dnu je čtyřicet. Při přihlášení většího počtu psů je nutné zorganizovat další příští den (půlden) ve stejném víkendu.

6. Bonitování

6.1. Zkouška povahy

Každý pes se musí podrobit zkoušce povahy. Rozhodčí ji může provádět po celou dobu bonitace. Pes má prokázat, že je pevného charakteru, tzn. že je přirozený, sebejistý, dobromyslný, pevných nervů.

6.2. Zkouška za použití poplašné pistole

Ze vzdálenosti nejméně 15 kroků se vystřelí z poplašné pistole (6 mm) nejméně dvakrát (dva výstřely). Pes stojí na volném vodítku, při výstřelech musí zachovávat klid.

6.3. Zkouška odvahy a bojovnosti

Rozhodčí musí mít k dispozici jednoho figuranta delegovaného krajskou pobočkou nebo chovatelskou komisí klubu (KVV).

Provedení: na pokyn rozhodčího jde psovod se psem na vodítku k úkrytu. Zhruba 15 kroků před úkrytem je třeba označit místo, kde má psovod psa pustit z vodítka a dále ho vést u nohy. Když je psovod asi pět kroků před úkrytem, vystoupí z něj pomocník – figurant a psovoda zepředu napadne. Zápas mezi psovodem a figurantem není povolen. Pes musí figuranta okamžitě napadnout a pevně uchopit ochranný rukáv. Přitom dostane pes od figuranta dvě rány měkkým obuškem. Povoleny jsou údery na stehna, boky a na krajinu zátylku. Povzbuzování psa slovy je povoleno. Na pokyn rozhodčího ukončí figurant útok. Pes musí sám nebo na povel pustit. V případě selhání psa musí rozhodčí zkoušku odvahy a bojovnosti ukončit. Po tomto přepadu drží psovod psa za obojek. Figurant utíká v přímém směru a hrozí. Po padesáti krocích za ním psovod vysílá psa a sám zůstává stát na místě. Rozhodčí dá figurantovi pokyn k obratu, když je pes vzdálen asi třicet kroků. Figurant běží proti psovi, nápadně mu hrozí a snaží se ho zahnat, ale neudeří ho. Když pes uchopí, musí pomocník, po krátkém pokusu vymanit se, odpor zastavit (dále jej neklást). Potom ho pes sám nebo na povel pustí. Jestliže pes pustí, zůstává psovod ještě asi půl minuty tiše stát, aniž by nějak působil na psa. Na pokyn rozhodčího se má pak psovod rychlým krokem přiblížit ke psu i figurantovi a psa odvést. Se svým psem odchází psovod z místa na vodítku. Pouští-li pes při přepadu a při pokusu o útěk sám (bez povelů psovoda nebo na rozkaz) dostává ohodnocení "pouští".

Není-li tomu tak, třeba jen v jednom případě, poznamenává se "nepouští". Poznámka nemá vliv na celkový výsledek. Výsledek zkoušky odvahy a bojovnosti se vyjádří slovy: výrazný, dobrý, dostatečný, nedostatečný.

6.4. Velikost a hmotnost

Hmotnost, hloubku hrudníku a jeho obvod zjišťuje krajský poradce chovu nebo pověřený okresní poradce chovu. Kohoutkovou výšku měří rozhodčí. Současně provádí kontrolu tetování.

6.5. Předvedení v postoji a pohybu

Během této části bonitace nadiktuje rozhodčí bonitační posudek. Pes se musí rozhodčímu představit bez výraznější pomoci.

6.6. Výsledek a potvrzení

Jakmile je bonitace psa ukončena, ohlásí rozhodčí její výsledky. Majitel psa obdrží od vedoucího bonitace potvrzení podepsané rozhodčím. Potvrzení obsahuje výsledek bonitace a potvrzení o převzetí průkazu původu psa.

7. Výsledek bonitace

7.1. - 1. třída chovnosti

je nejvyšším chovným hodnocením, tzn., že označuje vybrané psy doporučené pro chov. Získat ji mohou psi, kteří odpovídají plemeni:

 • velikostí, tělesnou hmotností, stavbou těla
 • celkovým chováním (tzn. psi sebejistí, dobromyslní, vykazující požadovanou tvrdost, statečnost i bojovnost)
 • dokonalým chrupem bez chybějících zubů, dvojité 1. premoláry (Pl) jsou povolené.

7.2. - 2. třída chovnosti

do ní jsou zařazeni psi:

 • s malými odchylkami ve stavbě těla
 • s odchylkami kohoutkové výšky max. + 2 cm
 • s hodnocením zkoušky odvahy a bojovnosti "dostatečný"
 • chybí-li jim l x Pl nebo 2 x P1 nebo lx P1 a 1xM3, nebo 2xM3.

Veterinární potvrzení se uznává za předpokladu, že prokazatelně zub trvalého chrupu byl extrahován (vyjmut) vet.lékařem po provedeném RTG čelisti, označeném tetovacím číslem jedince za přítomnosti příslušného poradce chovu. V tomto případě je záznam o extrakci předložen současně s PP jedince a RTG snímkem předsednictvu nebo Radě KNO, která rozhodne o provedení záznamu plnochruposti daného jedince do jeho PP.

7.3. Zlepšení bonitace

Majitel psa má možnost předvést ho na bonitaci znovu, nejdříve ale následujícího roku za účelem zlepšení kódu v povaze.

7.4. Odklad o jeden rok nastává, pokud:

 • tělesný vzrůst absolvování bonitace ještě neumožňuje, ale lze předpokládat, že ji později umožní
 • chování psa při zkoušce odvahy, tvrdosti a bojovnosti nedosáhlo žádoucích výsledku
 • kvalita exteriéru neodpovídá zařazení do výběrového chovu

Majitelé psů, kteří při bonitaci neuspěli (odklad), obdrží originál průkazu původu zpět se zápisem rozhodčího o zařazení do chovu kontrolovaného. Takoví jedinci mohou být předvedeni nejdříve v příštím roce.

7.5. Z chovu jsou vyřazeni psi postižení následujícími vadami:

 • výrazné nedostatky ve stavbě těla
 • kohoutková výška (nedorostlí, přerostlí o více než 2 cm)
 • vady varlat
 • vady skusu
 • chudozubost vyšší než při zařazení do 2. třídy chovnosti
 • výraznější vada pigmentace
 • otevřená srst
 • plachost při střelbě

7.6. Platnost bonitace


7.6.1. První bonitace

Zařazení do výběrového chovu po přerušení (znovu převedení po předchozím nesplnění nebo v případě neúčasti) platí dva roky (platnost do konce kalendářního roku). Ve druhém roce platnosti bonitace musí být pes předveden k opakované bonitaci.

7.6.2. Druhá bonitace

Druhé bonitace se mohou zúčastnit jedinci v posledním roce platnosti prvního zařazení do výběrového chovu.

Úspěšné absolvování druhé bonitace platí pro jedince doživotně.

Feny s doživotní chovností mohou být využity bez omezení počtů vrhů do věku 8 let. Feny s doživotní chovností, starší 8 let, mohou odchovat ještě jeden vrh.

7.6.3. Zlepšení bonitační třídy

neprodlužuje platnost (dobu) původní bonitace.

7.7. Zánik bonitace

platnost bonitace zaniká neúčastí nebo nesplněním podmínek bonitace.

7.8. Odebrání bonitace

K odebrání bonitace dochází na žádost rozhodčího nebo poradce chovu, adresované chovatelské komisi klubu. Po dobu řízení může být platnost bonitace pozastavena. Obdobně může být provedeno zrušení bonitace (zařazení do chovu) na základě prokazatelného přenášení vad a nedostatků chovnými jedinci.

8. Bonitační karty a "Sborník bonitací"

Zbonitovaným psům vystaví PK bonitační kartu – doklad o zařazení do chovu – podléhající poplatku. Karta je spolu s originálem průkazu původu doručena do několika týdnů po bonitaci jedince jeho majiteli.

9. Zaslání výsledků pořadatelem

Do sekce dokumenty ke stažení byly vloženy dva universální formuláře 1. Formulář výsledky bonitace a 2. Formulář výsledky výstav. Povinností pořadatelů bonitací a výstav, je zasílání výsledků těchto akcí pouze na těchto formulářích. Výsledky je nutno zaslat do 10 dnů po skončení akce na adresu zpravodaje: zavarku@atlas.cz, tak i na adresu webu: ckno-web@seznam.cz. Jinak zaslané výsledky budou vráceny zpět.