Nejbližší výstavy

23.6.2024 OV Litoměřice
30.6.2024 OV Zvoleněves
5.7.2024 OV Nový Bor
6.7.2024 OV Velká Bíteš

Aktuální informace

12.6.2024 Přehled krytí květen 2024
16.5.2024 Výzva pro KPV
13.5.2024 Přehled krytí duben 2024
4.5.2024 Podpora juniorů a mládeže

Stanovy Spolku ČKNO

I. Jméno organizace:

Spolek Český klub německých ovčáků se sídlem:
Sídlo: Nové Město na Moravě
Působnost: Česká republika
Adresa: Podlouckého 1018, 59231 Nové Město na Moravě

Český klub německých ovčáků (ČKNO) je společenská organizace která sdružuje zájemce o plemeno německý ovčák (chovatele, výcvikáře, zájemce a přátele). Je členem světové unie chovatelských spolků německých ovčáků (WUSV), kde zastupuje ČR.

II. Smysl a úkoly organizace

1. Řídí a usměrňuje chov NO prostřednictvím vlastním a krajských poboček

2. Vede záznamy o chovu NO.Podporuje chovu a výcvik německých ovčáků nepostradatelných a způsobilých jako pomocníci v zemědělství, jako služební psi v úřadech, jako ochrana při ohrožení osoby, života a majetku soukromých osob, jako pomocníci pro nevidomé i jako pomocníci v případech nouze (např. pádu lavin, zavalení osob apod.)

3. Dbá o neustálý rozvoj a zlepšování vloh NO pro všechny druhy potřeb a použití v souladu s platným standartem a vývojem plemene.

4. Seznamuje členy s vývojem plemene, upozorňuje na význačné jedince chovu

5. Seznamuje členy s výzkumy o chovu, dědičnosti, chorobách, apod.

6. Organizuje školení o chovu a výcviku NO.

7. Popularizuje plemeno na veřejnosti získává další zájemce o NO, o jeho chov a výcvik.

8. Rozvíjí sportovní činnosti a tím i tělesné zdatnosti majitelů NO a psovodů, rozvíjí plánovitý výcvik NO pro tu kterou potřebu.

9. Pořádá sportovní a chovatelské akce pro členy klubu.

III. Činnost klubu

1. Stanoví podmínky chovnosti plemene

2. Zveřejňuje bezprostředně veškeré informace a hodnocení.

3. Vydává klubový zpravodaj.

4. Popularizuje NO a dbá o rozšiřování členské základny.

5. Zajišťuje dohled nad zacházením se psy u svých členů a nad jejich chovatelskou činností (kontroly vrhů, kontroly paternity a maternity).

6. Schvaluje a vydává chovatelský, bonitační, výcvikový a výstavní řád pro plemeno NO.

7. Vede evidenci, školení, přezkušování, jmenování a delegování rozhodčích pro chovatelské a výcvikové akce a evidenci poradců chovu a tetovačů.

8. Vede chovatelskou a výcvikovou evidenci plemene, vydává průkazy původu a další chovatelské a výcvikové doklady.

9. Provádí všeobecnou poradenskou službu pro členy zejména o Stanovách klubu a otázkách právních a závazných povinnostech.

IV. Rozčlenění.

1. Český klub německých ovčáků

2. Krajské pobočky

3. Místní pobočky

V. Místní rozdělení

Seskupení členů do nižších stupňů organizace je žádoucí, ale nesmí být samoúčelné. Hlavním zůstává i nadále členství v ČKNO, jehož postavení, činnosti a práci pro plemeno NO je nutno za každých okolností dát přednost před činností nižších organizací.

Místními organizacemi mohou být skupiny členů, sdružené do krajských poboček. Ve zvláštním případě může být v jednom místě založeno několik místních organizací, ale jen se souhlasem krajské pobočky. Počet a hranice krajských poboček určuje ČKNO.

Každý člen se přijetím stává automaticky členem krajské pobočky podle jeho bydliště.

Místním organizacím podle Stanov přísluší plnění úkolů tak, jak je možno v rámci místního nebo krajského obvodu, zejména výměna zkušeností mezi členy týkající se chovu a výcviku, poskytování rad a pomoci při získávání a prodeji psů, při péči o čistotu chovu,udržování zařízení pro chov a výcvik, provádění zkoušek a chovatelských akcí.

K místním organizacím mohou patřit pouze členové ČKNO.

Krajské pobočky a místní organizace nemají zpravidla právní subjektivitu, platí pro ně stanovy určené KNO, které jsou vlastně součástí stanov ČKNO, který však neručí za závazky nižších organizačních stupňů.

Místní organizace mohou být zaneseny jako právní subjekt do příslušného klubového rejstříku jen z vyjímečných důvodů. K tomu je nezbytně zapotřebí předchozí písemný souhlas ČKNO, který může svůj souhlas učinit závislým na splnění určitých podmínek.

VI. Mládežnické organizace

V rámci místních organizací mohou být založeny i mládežnické organizace. Bližší stanoví prováděcí předpisy pro mládežnické organizace,které schvaluje rada klubu prostou většinou hlasů.

VII. Členské příspěvky

Roční období se kryje s kalendářním rokem.

Vstupní příspěvek stanoví předsednictvo ČKNO.

Výši členského poplatku stanoví předsednictvo ČKNO se souhlasem rady klubu a zveřejní ji.

Každý člen je oprávněn přihlásit k členství svou manželku a ostatní členy své rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti. Tito pak platí určený příspěvek, pokud se vzdají práva na klubový zpravodaj.

Členský příspěvek na daný rok je třeba uhradit nejpozději do 31.12. předchozího roku.

Není-li členský příspěvek uhrazen do 31.12. předchozího roku, členství zaniká.

Členové ČKNO ze zahraničí platí skutečné výdaje (členský příspěvek a poštovné) spojené s jejich členstvím v klubu.

V případě přerušení členství se stanovený členský příspěvek zvyšuje o částku stanovenou předsednictvem ČKNO.

VIII. Druhy členství

1. Čestné členství - tento druh členství může na návrh výboru klubu získat ten, kdo má obzvláštní zásluhy o rozvoj chovu NO nebo člen, který je více jak dvacet pět let členem klubu. Udělení schvaluje čI. konference.

2. Řádné členství - členem se může stát i osoba mladší l8-ti let.

3. Členství zahraničních členů.

4. Členové bez nároku na klubový zpravodaj - jsou zájemci a příznivci plemene - rodinní příslušníci členů - mají všechna práva řádných členů.

5. Úřady, svazy nebo jiné organizace se mohou stát řádnými členy, ale musí jmenovat svého zplnomocněného zástupce.

IX. Získání členství a jeho ztráta

1. Přihláška člena se podává písemnou formou. O případných námitkách proti přijetí nového člena rozhoduje výbor klubu - v případě odmítnutí členství se uvádí důvody nepřijetí.

2. Členství v klubu zaniká:

 • zánikem klubu
 • vystoupením člena
 • písemným sdělením výboru klubu vždy do 30.9. předchozího roku.
 • vyškrtnutím z evidence pro neplnění povinností člena
 • úmrtím

X. Práva a povinnosti členů klubu

Práva:

 • volit a být volen do orgánu klubu. Volena může být osoba starší l8-ti let.
 • Požívat všech výhod, které klub poskytuje (pokud pro jejich poskytování splňuje podmínky).
 • Podávat návrhy, náměty, popř. stížnosti orgánům klubu.
 • Požadovat od orgánů klubu nebo nižších org. stupňů jakoukoliv radu ve věcech chovu a výcviku NO, pokud předmětem nejsou otázky hospodářské nebo právní povahy.
 • Účastnit se všech akcí klubem pořádaných.
 • Vyžadovat plemennou dokumentaci.

Povinnosti:

 • Platit řádně stanovený roční příspěvek v určeném termínu.
 • Dodržovat členskou kázeň.
 • Aktivně se podílet na činnosti klubu a zvyšování úrovně chovu a výcviku.
 • Dodržovat přesně všechny své platební povinnosti.
 • Odebírat klubový zpravodaj.
 • Každou změnu bydliště neprodleně hlásit předsednictvu klubu a plemenné knize (platí pouze pro majitele chovných jedinců).
 • Stížnosti nebo obvinění jakéhokoliv druhu, které se týkají některého člena klubu nikdy nesdělovat při některé akci nebo jen shromáždění a jím důvěrně sdělené spisy nebo sdělení držet v tajnosti.
 • Získávat nové příznivce a členy klubu. - Pro nečleny určuje výši poplatků rada klubu (např. PK)

XI. Orgány klubu

1. Členská konference

2. Rada klubu (předsednictvo a předsedové krajských poboček)

3. Předsednictvo.

4. Kontrolní a revizní komise.

1. Členská konference je nejvyšším orgánem klubu a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a hospodaření.

Zejména:

 • Projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření klubu.
 • Projednává a schvaluje zprávu KRK
 • Jedná a usnáší se o plánu činnosti na dané období
 • Projednává činnosti předsednictva klubu a jedná o zásadních návrzích členů klubu
 • Členskou konferenci svolává předsednictvo klubu podle plánu zpravidla lx za dva roky nebo požádá-li o to více než 1/3 členské základny písemně
 • lx za čtyři roky svolává předsednictvo výroční členskou konferenci

Výroční členská konference:

 • Výroční členská konference je tvořena delegáty(členy ČKNO),kteří vzešli z voleb krajských poboček.Počet delegátů je určen dle klíče,který stanoví PČKNO a potvrdí rada ČKNO.Delegáti se musí konference zúčastnit osobně,zastoupení na základě plné moci je vyloučeno.
 •  Stanoví zásadní úkoly pro činnost klubu v dalším období činnosti.
 • Volí na čtyři roky 5-9tičlenné předsednictvo ČKNO, tříčlennou KRK s jedním náhradníkem. Počet členů předsednictva se stanoví s ohledem na počet členů klubu.
 • Stanoví zaměření chovu a výcviku.

2.Rada klubu: - rada se skládá z předsednictva a předsedů krajských poboček. Rada je hlavním orgánem v období mezi členskými konferencemi a v tomto období funguje jako valné shromáždění členů ČKNO. Na návrh Rady může předsednictvo povolat zasloužilé a zkušené členy klubu, kteří mají zkušenosti a zásluhu o chov NO nebo mají zásluhy a zkušenosti ve správě klubu jako čestné členy Rady, ale ne více než jednoho čestného člena na 5 000 řadových členů klubu.

Čestní členové Rady mají též jako předsednictvo hlasovací právo.

Rada může zasloužilého presidenta KNO jmenovat čestným presidentem, který je členem předsednictva rady a má zde hlasovací právo a to na doživotí.

Rada může kooptovat do předsednictva nového člena v případě, že zvolený člen nemůže z jakýchkoliv důvodů vykonávat funkci.

Rada může odvolat člena předsednictva pro neplnění povinností nebo hrubé porušení stanov.

3.Předsednictvo klubu:

 • je statutárním zástupcem (orgánem) klubu.
 • za klub jedná jeho president spolu s jednatelem nebo další pověřený člen předsednictva.
 • Předsednictvo klubu řídí činnost v období mezi schůzemi (připravuje a svolává členské konference).
 • Schvaluje výši členského příspěvku.

XII. Kárná opatření klubu.

Za porušení povinností a soužití v rámci činnosti klubu mohou být členům uložena předsednictvem klubu kárná opatření:

 • Napomenutí s případným finančním postihem
 • zákaz činnost i na dobu (jednoho roku, dvou let, pěti let)
 • vyškrtnutí spojené s odejmutím práva zapisovat odchovy do plemenné knihy

XIII. Závěrečná opatření

Stanovy ČKNO jsou závazné pro všechny členy klubu.

Předsednictvo klubu má právo vstoupit do koordinačního jednání s ostatními kynologickými organizacemi pro sjednocení společných akcí a řádů.

Stanovy klubu mají vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské a výcvikové činnosti klubu na hluboce demokratických principech. Změny stanov klubu musí být schváleny 2/3 většinou výroční členské konference.

Změna stanov byla schválena jednáním výroční členské konference Českého klubu německých ovčáků v Praze dne 19. února 2000.

Aktualizace byla schválena jednáním výroční členské konference ČKNO dne 6.2.2016.