Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství
 
Spolku ČKNO 2023
 
I. Termín a místo konání MM ČKNO 
 29.6. - 2. 7. 2023 Sportovní areál Česká Třebová
 
Mistrovství je pořádáno podle zkoušky IGP3 mezinárodního zkušebního řádu FCI
Maximální počet všech startujících je 84 ve třech soutěžních dnech, pokud bude počet přihlášených závodníků
v termínu uzávěrky 60 a méně, mistrovství bude pouze v termínu 30. 6. - 2. 7. 2023 ve dvou soutěžních dnech.
 
a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 74 startovních míst, pokud přihlášených zahraničních
závodníků je méně než 10, jsou čeští závodníci automaticky doplnění do maximálního počtu startujících. 
 - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČMKU.
 - pes musí mít splněnou zkoušku IGP 3 na VD s minimálně 270 body zapsanou  v letech 2022 nebo 2023 a
zkoušku BH/BH - WT. S přihláškou na mistrovství je nezbytné doložit splnění zkoušky přihlášenou dvojicí nejen
zápisem ve výkonnostním průkazu, ale také Potvrzením o vykonané zkoušce IGP3.
                Náležitosti přihlášky:
- Potvrzení o zaplacení členství ve SČKNO na rok 2023
- Vyplněná kompletní přihláška
- Potvrzení o vykonané zkoušce IGP3 (zápis z výkonnostní knížky s výsledkem ze soutěže viz. níže)
-  Záznam z výkonnostní knížky o splnění zkoušky BH/ BH-WT
-  Průkaz původu psa
-  Fotografie psa do katalogu ve formátu JPG ve kvalitě 0,5Mb-1,5Mb
 
PŘÍHLÁŠKA SE PŘIJÍMÁ POUZE ELEKTRONICKY NA ADRESU: iveska@centrum.cz
Do předmětu zprávy napište MMCKNO
Více informací na webu akce: Mezinárodní mistrovství Spolku Českého klubu německých ovčáků 2023 -
ZKO č. 648 Česká Třebová Javorka (kynologiejavorka.cz)
Případné písemné dotazy na: iveska@centrum.cz
 - uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2022 a 2023 u nás
i v zahraničí s minimálně 260 body. Výsledek musí být doložen výsledkovou listinou ze soutěže (zápisem ve
výkonnostní knížce psa).
 
b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2022 mají přednostní právo startu na MM ČKNO
v r. 2023 (bez nutnosti splnění bodového limitu) za předpokladu, že startují se stejným psem.
 
c) V případě většího počtu přihlášených (více než 84) bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce
přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získali minimálně 260 bodů na výběrových soutěžích a
mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IGP 3, v letech 2022, 2023 a zapsané ve výkonnostním průkazu
psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky   (fotokopie: složenky členské
průkazky na r. 2023, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa,  fotokopie složenky o zaslání
startovného, potvrzení o vykonané zkoušce nebo výsledková listina soutěže). V případě rovnosti bodů
rozhoduje včasnější termín odeslání přihlášky.
 
 
d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že
se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.
 
e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 10 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých
ovčáků své země začleněné ve WUSV nebo FCI a  složení  zkoušky IGP 3 na min. 260 bodů v letech  2022 a 2023.
 
f)  Psovod může startovat pouze s jedním psem.
 
g) Psovod a pes musí splňovat hygienické a epidemiologické podmínky pro účast na mistrovství v místě
konání.
 
h) Dlouhodobé odložení bude prováděno podle zkušebního řádu IGP 3, v případě vysokých teplot bude psovi
i psovodům k dispozici voda před provedením odložení, nebude stavěn stan nad místem odložení.
 
ch) Háravé feny budou kontrolovány hlavním rozhodčím u registrace.
 
i) Uzávěrka přihlášek: 4. 6. 2023.
 
 j) Startovné ve výši 1 200 Kč, zašlete na účet ZKO Česká Třebová 2300843236 / 2010 (do variabilního
symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky MMCKNO a Vaše celé jméno).  Pro
zahraničního účastníka použijte IBAN: CZ03 2010 0000 0023 0084 3236, Swift kod: FIOBCZPPXXX
 Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude
vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na
uhrazení nákladů MM ČKNO 2023 v náhradním termínu, nebo na náklady zrušení).
 
k) Kontaktní e-mail k zaslání přihlášky: iveska@centrum.cz
 telefonické informace:                   MUDr. Jiří Tichý tel: +420 724 074 968
                                                               Iveta Skalická tel: +420 608 179 943
                                                               Hlavní rozhodčí: Luboš Jánský +420 602 949 706
 
 
II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství Spolku ČKNO 2023
Rozhodčí:     A - stopy           -   Martin Matoušek
                                 B - poslušnost   -  MVDr. Jana Glisníková
                                                  C - obrana         -  Bc. Jozef Adamuščin - Slovensko
                      Hlavní rozhodčí:   Luboš Jánský (taktéž i pomocný rozhodčí na poslušnosti)
 Figuranti:   Josef Kubec, Vojtěch Konečný, náhradník Tomáš Louda
 
 
Podmínky reprezentace budou uvedeny až po získání oficiálních informací z WUSV.