Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace pro rok 2017

I. Termín a místo konání MM ČKNO 

 30 6. - 2. 7. 2017  Sportovní areál Městyse Suchdol nad Odrou

 Maximální počet všech startujících je 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst 

 - psovod musí být členem ČKNO a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku  IPO 3 na  VD s minimálně  270 body, zapsanou  v letech 2016 až 2017 a zkoušku BH.

 - uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2016 – 2017 u nás i v zahraničí s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě na MM ČKNO v r. 2016 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2017, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených, více než 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2016 a 2017 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky   (fotokopie:  složenky členské průkazky na r. 2017, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Startovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 9 startovních míst. Podmínkou účasti je členství v klubu německých ovčáků své země, začleněné ve WUSV  a  složení  zkoušky IPO 3 na min. 260 bodů v letech 2016 až 2017.

f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

g) Uzávěrka přihlášek: 4. 6. 2017.

h) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet ZKO Suchdol nad Odrou číslo účtu 234070036/0300 (Do variabilního symbolu napište telefonní kontakt uvedený na přihlášce a do poznámky Vaše celé jméno)    Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše. (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2017.)

ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky:

Ing.Karel Černoch, Malá strana 22, 74201 Suchdol nad Odrou

Přihlášky zasílejte pouze v písemné podobě doporučeně na výše uvedenou adresu!

telefonické informace: Ing.Karel Černoch 731 486 987  nebo MUDr. Jiří Tichý tel: +420724074968

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství ČKNO 2017

Rozhodčí:     A - stopy            - Ladislav Košťál

                      B - poslušnost   -  MUDr. Jiří Tichý,  Luboš Jánský – pomocný

                      C - obrana         -  Rinus Bastiaansen (Belgie)

                      Hlavní rozhodčí: MUDr. Jiří Tichý

 Figuranti:   Jiří Mach, Jan Böhm,  náhradník David Hanel

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na  Mistrovství světa  WUSV, konané v Holandsku, Tilburg

a) Na Mistrovství světa WUSV 2017, které se bude konat ve dnech 4. – 8. 10. 2017 v Tilburg, Holandsko, postupují závodníci umístění na 1. – 5. místě na MM ČKNO 2017 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddílech B a C min. 80 bodů, může se  MS WUSV 2017 zúčastnit na vlastní náklady. Na MS WUSV automaticky postupuje mistr světa 2016 s podmínkou, že startuje se stejným psem a zúčastní se MM ČKNO bez ohledu na dosažený počet bodů, nebo pořadí. V případě umístění mistra světa na 1 - 5 místě postupuje na MS WUSV šestý český závodník s podmínkami viz výše.

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, s kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Sportovní chování psovoda po celou sezónu 2017.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat  Českou republiku a ČKNO.

Odkazy

přihláška

výsledková listina