Mezinárodní mistrovství ČKNO

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO a výběr reprezentace  pro rok 2015.

I. Termín  a místo konaní MM ČKNO:  3. - 5. 7. 2015 Kroměříž.

  Maximální počet všech startujících max. 54.

a) Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst, 

 - psovod musí být členem ČKNO  a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 na  VD s minimálně  270 body, zapsanou   letech 2014 až 2015.

 - Uznávají se výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO i z CACIT z r. 2014 – 2015 u nás

   i v zahraničí, kde pro přihlášení stačí získání hodnocení „Dobře“ s minimálně 260 body.

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. Místě na MM ČKNO v r. 2014 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2015, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených nad 45, bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně dobré s minimálně 260 body na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS, ČKNO i CACIT podle IPO 3, v letech 2014 a 2015 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky, (fotokopie:  složenky členské průkazky na r. 2015, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

d) Bude jmenováno 5 náhradníků, kteří budou uvedeni v katalogu. Statovat jim bude umožněno v případě, že se již přijatý závodník odhlásí v termínu nejméně týden před konáním akce.

e) Pro zahraniční účastníky je rezervováno 9 startovních míst - členů  v klubu německých ovčáků své země, začleněné ve WUSV  a  složení  zkoušky IPO 3 na velmi dobře - 270 bodů v letech 2014 až 2015.

 f) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 g) Uzávěrka přihlášek: 7. 6. 2015.

 h) Startovné ve výši 500,-Kč, zašlete na účet č. 2200503453/2010 , nejpozději do 7. 6. 2015, kdy je uzávěrka přihlášek.  (Do variabilního symbolu napište svůj datum narození a do poznámky jméno.)    Kopii o  zaplacení startovného zašlete současně s přihláškou a dalšími doklady, viz výše). (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2015 )

ch) Kontaktní adresa k zaslání přihlášky: Vít Glisník, Havlíčkova 3939, 767 01 Kroměříž,

e- mail:  vit@glisnik.com, informace na stránkách: www.mmckno2015.glisnik.com,                                                                                       

mobil +420 731 177 875,

(Do variabilního symbolu napište svůj datum narození a do poznámky jméno.)

II. Delegace rozhodčích a figurantů pro Mezinárodní mistrovství ČKNO 2013:

Rozhodčí:     A - stopy            - MUDr. Jiří TICHÝ

                      B- poslušnost   -  Luboš JÁNSKÝ - hlavní

                      C - obrana         -  Heiko Ch. GRUBE (SRN)

 Figuranti:   Jiří MACH, Jan BÖHM, náhradník Pavel SOUKOP

III. Podmínky pro výběr reprezentantů na  Mistrovství světa  WUSV, konané ve Finsku :

a) Na Mistrovství světa WUSV 2015, které se bude konat ve dnech 23. – 27. 9. 2015 ve Finském Lahti, postupují závodníci umístění na 1. – 5. místě na MM ČKNO 2015 s podmínkou, že zde získají velmi dobré hodnocení, min. 270 bodů a přitom, v oddílech B a C nemají méně než 80 bodů. V případě, že někdo z první pětice nezíská velmi dobré hodnocení, ale má v oddílech B a C min. 80 bodů, může se  MS WUSV zúčastnit na vlastní náklady.

b) Pes musí být čipován a toto zaregistrováno plemennou knihou.

c) Dobrý zdravotní stav psovoda i psa, s kterým splnil kvalifikační podmínky.

d) Chování psovoda musí být sportovní po celou sezónu 2015.

e) Psovod musí mít vůli účastnit se Mistrovství světa WUSV a po všech stránkách vzorně reprezentovat  Českou republiku a ČKNO.

Zapsal: Luboš Jánský ÚPV

PS. Schváleno radou ČKNO 31. 7. 2014

Soubory ke stažení

Přihláška ke stažení zde

Výsledky ke stažení zde

Zpráva hlavního rozhodčího

Odkazy

Oficiální stránky mistrovství